در این طبقه مباحث مرتبط با شیوه های جستجو در پایگاه های تحت وب آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- آموزش شیوه جستجو در PubMed

- آموزش شیوه جستجو در Embase

- آموزش شیوه جستجو در Scopus

- آموزش شیوه جستجو در Web of Science 

- آموزش شیوه جستجو در Ovid

- طراحی استراتژی جستجو در پایگاه های مختلف

- آشنایی با شبکه های MeSH و Emtree

- و غیره