در این طبقه مباحث مرتبط با آموزش های تغذیه صحیح در افراد سالم و همچنین مبتلایان به بیماری های مختلف ارائه خواهد شد.