در این طبقه آموزش های ورزشی برای درمان و کنترل عوارض بیماری های مزمن ارائه خواهد شد.