تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر علی اکبر حق دوست، اپیدمیولوژیست، عضو هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 31  دقیقه | هزینه دوره: رایگان