تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر علیزاده، متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 30 دقیقه | هزینه دوره: رایگان