تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر پیام کبیری،اپیدمیولوژیست

موضوع: در این طبقه در مورد جست و جو در منابع First consult,EBMR,CRD,ACP Onine,ACP Medicine,Cochrane library بحث میشود.

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 23 دقیقه | هزینه دوره: رایگان