تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر پیام کبیری،اپیدمیولوژیست

موضوع: در این طبقه در مورد جست و جو در منابع uptodate,Dynamed,cinical Evidence,ACPs PIER,Best Evidence,EBM On-call,SUMSearch  بحث میشود.

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 24 دقیقه | هزینه دوره: رایگان