تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: پیام کبیری، اپیدمیولوژیست

موضوع: در این طبقه در مورد جست و جو در منابع EBM Search Engines,E-medicine,Dynamed,Essential Evidence Plus بحث میشود.

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 18 دقیقه | هزینه دوره: رایگان