تهیه شده توسط:  موسسه مجازی آمار زیستی کشورهای اسلامی

محتوی علمی با: دکتر نزهت شاکری، عضو هیئت علمی گروه آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 51  دقیقه | هزینه دوره: رایگان