تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: زینب فاطمه بقالها، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 14  دقیقه | هزینه دوره: رایگان