تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: افسانه تاجبخش ، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 7  دقیقه | هزینه دوره: رایگان