تهیه شده توسط: گروه تولید محتوی ذره بین 

محتوی علمی با: ایوب سخائی، مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی تهران

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 22 دقیقه هزینه دوره:  20هزار تومان