مدرس: مهندس  محمدرضا طاعتی

سرفصل های مورد بحث:

Cleaning process qualification, Continued cleaning process verification, Post validation monitoring, Levels of cleaning

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 15دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان