مدرس: مهندس  محمدرضا طاعتی

سرفصل های مورد بحث:

Therapeutic Doses, Worst Case Rating, Rating procedure, Choice of common , general residual limit, Criteria for the validation of the cleaning processed, Re-rating, Determination of the amount of residual, Analytical Method Validation for Cleaning Validation, Detection and Quantitation Limits, Determination of Recovery, Method of calculating Acceptance, Acceptance criteria based & Therapeutic Daily Dose, Acceptance criteria based on LD50, General Limit as acceptance criteria

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: جلسه دوم | مدت جلسه: 15دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان