مدرس: مهندس  محمدرضا طاعتی

سرفصل های مورد بحث:

General Limit as acceptance criteria, نمونه برداری, Setting Acceptance Criteria for Swab Limits, Evaluation of results, Rinse Limit

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: جلسه سوم | مدت جلسه: 15دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان