مدرس: مهندس  محمدرضا طاعتی

سرفصل های مورد بحث:  

Rationale for the use of different limits in pharmaceutical and chemical production, Chemical production/processing, Conclusion

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: جلسه چهارم | مدت جلسه: 15دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان