مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث: کلیات و تعاریف در اتاق تمیز

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 20 دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان