مدرس: دکتر امیر مهدی زاده متخصص داروسازی صنعتی

سرفصل های مورد بحث: تست هاي فيلتر هپا

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: انواع فيلتر ها در HVAC قسمت اول و دوم | مدت جلسه: 22 دقیقه | هزینه دوره: 25000 تومان