1

مدرس: دکتر محمود یوسفی فرد، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رشته فیزیولوژی

سرفصل های مورد بحث: آشنایی با پایگاه ISI؛ جستجوی مقدماتی و پیشرفته

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: مبانی جستجو | مدت جلسه: 20 دقیقه  | تعداد جلسات: 1 | هزینه دوره: 25000 تومان