مدرس: دکتر محمود یوسفی فرد، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رشته فیزیولوژی

 سرفصل های مورد بحث: جستجوی منابع؛ آشنایی با پایگاه های داده ای علمی 

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 15دقیقه | هزینه دوره: رایگان