مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: مقدمات و تعاریف آشنایی با پایگاه پابمد

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 22 دقیقه | هزینه دوره: رایگان