مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: فرمت نمایش نتایج، تعیین تعداد دقیق رکوردهای پابمد، تعیین تعداد دقیق رکورد های مدلاین، معرفی فیلد های مهم در مدلاین

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 27 دقیقه | هزینه دوره: رایگان