مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: استفاده از Tag در جستجوی پابمد، آشنایی با Tag های کاربردی در جستجوی پابمد، نحوه جلوگیری از اجرای  Automatic Term Mappingدر جستجوی پابمد 

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 46 دقیقه | هزینه دوره: 300000 ریال