مدرس: دکتر رسول معصومی، دکتری آموزش پزشکی، عضو مرکز همکاری بین المللی (BICC) موسسه BEME

سرفصل های مورد بحث: آشنایی با پایگاهای داده ای، تدوین استراتژی جستجو، جستجوی سیستماتیک، عملگرهای جستجو

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: دارد | تعداد جلسات: 3 | مدت کل: 130 دقیقه | هزینه دوره: 400000 ریال