تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 5 دقیقه | هزینه دوره: رایگان

این محتوی با کسب اجازه از تولید کنندگان آن جهت افزایش دسترسی آزاد برای مخاطبین منتشر شده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن برای تولیدکنندگان محفوظ می باشد.