هیئت تحریریه

سردبیر

Dr.zarghi

دکتر علی حائری: استاد فارماکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: haeria@sbmu.ac.ir

سوابق علمی 

مدیر مسئول (صاحب امتیاز)

 

دکتر سعید صفری: استادیار طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: s.safari@sbmu.ac.ir

 سوابق علمی

مدیر اجرایی


دکتر محمود یوسفی فرد: فیزیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

پست الکترونیک: yousefifard20@gmail.com

سوابق علمی

  هیئت تحریریه

دکتر سیدمصطفی حسینی: استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

پست الکترونیک: mhossein110@yahoo.com 

سوابق علمی


دکتر ایرج نجفی:
 استاد گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

پست الکترونیک: najafi63800@yahoo.com

سوابق علمی


دکتر امیر علی مافی: دستیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پست الکترونیک: amirali.mafi@gmail.com

تیم فنی

مهندس 

حسین فرح کردمحله

دکتر 

سعیده ناطقی نیا

آخرین تغییر: دوشنبه، 8 دی 1399، 8:41 صبح