درس‌های موجود

  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  ضرورت نوآوری، آشنايي با مفاهيم نوآوري، انواع نو آوری، تکنیک های نوآوری

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:   مدل فشار تكنولوژي، مدل كشش تقاضا،مدل  دوگانه، مدل يكپارچه، مدل سيستم‌هاي يكپارچه و شبكه‌اي

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  داستان های خلاقیت، معمای خلاقیت

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  تکنیک های خلاقیت ، تفکر، مسأله گشایی، فرآیندها، روش های افزایش خلاقیت

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان  


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  چیستی تفکر - انواع تفکر - تفکر و مهارت های زندگی

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان  


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  تفکر خلاق - تفکر جانبی - تفکر عمودی

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان  

  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: موضوعات استراتژیک، رویکرد های دو گانه  به موضوعات استراتژیک

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: موقعیت استراتژیک، ،تعیین موقعیت استراتژیک، موقعیت 4، موقعیت 9

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: مدیریت استراتژیک، مدیریت تغییر قوائد و قوانین، مديريت تغيير و تحول

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 5000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: مدل های رایت، برایسون،  هیل،  مینزبرگ، اندروز ، پورتر

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: ماموریت،  اهداف، ارزش ها، ارزیابی ماموریت

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  چشم انداز، ویژگی های چشم انداز خوب، رهبری تحول آفرين

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  تحلیل ذیمدخلان، شناسایی ذیمدخلان، ماتریس ذينفعان

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  تعریف SWOT،  تحلیل SWOT ، تعیین موقعیت خارجی

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 7000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: تعریف SWOT، SWOT ، تعیین موقعیت داخلی

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  بودجه بندی، اصول بودجه بندی، طبقه بندی های مرسوم

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 5000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: برنامه عملیاتی، مراحل برنامه ريزي عملياتي، نمونه های برنامه عملیاتی

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 5000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  ضرورت  اولویت بندی، روش های اولویت بندی ، اولویت بندی استراتژی

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  اهداف عینی در برنامه ریزی استراتژیک، اصول كلي براي تعيين اهداف عيني، سطح بندی اهداف

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 5000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  ارزیابی برنامه ها، انواع ارزیابی برنامه ها، دیاگرام شبکه

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 5000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث: رویکرد های تدوین استراتژی، انواع استراتژی ها، ماتریس SWOT 

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 12000 تومان


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  طراحی آینده ، مولفه های آینده، تجزیه و تحلیل پیشران ها، سناریو پردازی، تجزیه و تحلیل روند ها       

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 10000 تومان 


  مدرس: دکتر حسن امامی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته مدیریت و فناوری

  سرفصل های مورد بحث:  ضرورت آینده نگری، تاریخچه آینده نگری، روش های آینده نگری

  گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 10 دقیقه | هزینه دوره: 5000 تومان 


  مدرس:  مهندس محمد رضا طاعتی

  مدرس:  مهندس محمد رضا طاعتی

  مدرس:  مهندس محمد رضا طاعتی

  مدرس:  مهندس محمد رضا طاعتی

  مدرس:  مهندس محمد رضا طاعتی


  مدرس:  دکتر امیر مهدی زاده، متخصص داروسازی صنعتی


  مدرس:  دکتر امیر مهدی زاده، متخصص داروسازی صنعتی


  اعلانات سایت

  عکس فریبا خون رز
  سامانه ذره بین
  از فریبا خون رز در دوشنبه، 16 مهر 1397، 10:50 صبح
   

  با سلام خدمت شما دوست محترم

  به اطلاع می رساند که این سایت در حال راه اندازی و بارگذاری اطلاعات می باشد و هنوز به طور رسمی رو نمایی نشده است لذا  از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال خواهیم نمود.

  مدیر سایت