در این طبقه مبانی روش تحقیق آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر موارد ذیل دست یابید:

- آشنایی با انواع مطالعات

- شیوه های نمونه گیری

- شیوه های تصادفی سازی

- تعیین حجم نمونه

- شیوه جمع آوری داده ها

- خطاهای شایع در مطالعات بالینی و علوم پایه

- پروپوزال نویسی

- ورود داده ها به نرم افزارهای آماری

- شیوه های سوکورسازی مطالعات

- و غیره