به مجموعه کارگاه های روش تحقیق خوش آمدید!

در این طبقه مبانی روش تحقیق آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با انواع مطالعات؛ شیوه های نمونه گیری؛ شیوه های تصادفی سازی؛ تعیین حجم نمونه؛ شیوه جمع آوری داده ها؛ خطاهای شایع در مطالعات بالینی و علوم پایه؛ پروپوزال نویسی؛ ورود داده ها به نرم افزارهای آماری؛ شیوه های سوکورسازی مطالعات و غیره موارد ذیل دست یابید.