به مجموعه کارگاه های آموزش مقاله نویسی خوش آمدید!

با سپری کردن دروس موجود در این مجموعه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با دستورالعمل های استاندارد مقاله نویسی ، نحوه نگارش مقدمه مقاله، نحوه نگارش روش کار مقاله، نحوه نگارش یافته های مقاله، نحوه ترسیم تصاویر، نحوه طراحی جداول، نحوه نگارش بحث و نتیجه گیری مقاله، شیوه های رفرانس نویسی، نحوه نگارش خلاصه مقاله و غیره در انواع مختلف مطالعات دست یابید.