به مجموعه کارگاه های آموزش مقاله نویسی خوش آمدید!

با سپری کردن دروس موجود در این مجموعه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با دستورالعمل های استاندارد مقاله نویسی ، نحوه نگارش مقدمه مقاله، نحوه نگارش روش کار مقاله، نحوه نگارش یافته های مقاله، نحوه ترسیم تصاویر، نحوه طراحی جداول، نحوه نگارش بحث و نتیجه گیری مقاله، شیوه های رفرانس نویسی، نحوه نگارش خلاصه مقاله و غیره در انواع مختلف مطالعات دست یابید. 

تهیه شده توسط: دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر سعید صفری، متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتدارد (از دفتر مجله اورژانس) | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 60 دقیقه هزینه دوره: 20 هزار تومان