در این طبقه مهارت های لازم برای کاربرد مباحث آماری در روند مطالعات کلینیکی و علوم پایه آموزش داده می شود. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- کاربرد انواع تست های آماری

- استفاده از نرم افزار آماری SPSS

- استفاده از نرم افزار آماری STATA 

- استفاده از نرم افزار آماری R

- تعیین حجم نمونه

- تفسیر خروجی های برنامه آماری

- نحوه ترسیم صحیح تصاویر و جداول در مطالعات

- و غیره