به مجموعه کارگاه های آمار و پژوهش خوش آمدید!

در این طبقه مهارت های لازم برای کاربرد مباحث آماری در روند مطالعات کلینیکی و علوم پایه آموزش داده می شود. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر کاربرد انواع تست های آماری؛ استفاده از نرم افزار آماری SPSS؛ استفاده از نرم افزار آماری STATA ؛ استفاده از نرم افزار آماری R؛  تعیین حجم نمونه؛ تفسیر خروجی های برنامه آماری؛ نحوه ترسیم صحیح تصاویر و جداول در مطالعات و غیره دست می یابید.

 


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر علی اکبر حق دوست، اپیدمیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 30 دقیقه | هزینه دوره: رایگان