به مجموعه کارگاه های آمار و پژوهش خوش آمدید!

در این طبقه مهارت های لازم برای کاربرد مباحث آماری در روند مطالعات کلینیکی و علوم پایه آموزش داده می شود. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر کاربرد انواع تست های آماری؛ استفاده از نرم افزار آماری SPSS؛ استفاده از نرم افزار آماری STATA ؛ استفاده از نرم افزار آماری R؛  تعیین حجم نمونه؛ تفسیر خروجی های برنامه آماری؛ نحوه ترسیم صحیح تصاویر و جداول در مطالعات و غیره دست می یابید.