در این طبقه با مبحث رفرنس نویسی آشنا خواهید شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- آشنایی با شیوه های مختلف رفرنس دهی

- کاربرد هر یک از شیوه های رفرنس دهی در متون علمی

- استفاده از برنامه EndNote در مدیریت منابع مقاله

- استفاده از برنامه Mendeley در مدیریت منابع مقاله 

- استفاده از برنامه Ref. Man در مدیریت منابع

- و غیره