به مجموعه کارگاه های آموزش منبع نویسی خوش آمدید!

در این طبقه با مبحث رفرنس نویسی آشنا خواهید شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با شیوه های مختلف رفرنس دهی؛ کاربرد هر یک از شیوه های رفرنس دهی در متون علمی؛ استفاده از برنامه EndNote در مدیریت منابع مقاله؛ استفاده از برنامه Mendeley در مدیریت منابع مقاله؛  استفاده از برنامه Ref. Man در مدیریت منابع و غیره دست یابید.


تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: وحیده زینالی، دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 34  دقیقه | هزینه دوره: رایگان