به مجموعه کارگاه های ژورنالیسم پزشکی خوش آمدید!

در این طبقه مهارت های لازم برای انتشار یا راه اندازی یک مجله علمی آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با سامانه های مدیریت نشریات؛  آشنایی با شیوه های نشر؛ راه اندازی مجله؛ آموزش نمایه سازی نشریه در پایگاه های معتبر؛ آشنایی با شیوه مدیریت نشریه؛ آموزش روند داوری؛ آموزش انتشار الکترونیک مقالات و غیره دست می یابید.