به مجموعه کارگاه های اخلاق در پژوهش خوش آمدید!

در این طبقه مباحث مرتبط با اخلاق در پژوهش آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با قوانین اخلاقی در نشر؛ آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد سوژه های انسانی در مطالعات؛ آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد سوژه های حیوانی در مطالعات؛ آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد نمونه های زیستی در پژوهش؛ سرقت ادبی و شیوه های پیشگیری از آن؛ کپی رایت (حق انتشارو غیره دست می یابید.

 


تهیه شده توسط: معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه جندی شاپور اهواز (محتوی  اولین وبینار کشوری تضاد منافع)

محتوی علمی با: دکتر فاطمه حیدری، جراح و فوق تخصص چشم و دکتری تخصصی ایمونولوژی، مدیر مسئول و بنیانگزار گروه نشریات نظریه پردازی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 30 دقیقه هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه جندی شاپور اهواز (محتوی  اولین وبینار کشوری تضاد منافع)

محتوی علمی با: دکتر فاطمه حیدری، جراح و فوق تخصص چشم و دکتری تخصصی ایمونولوژی، مدیر مسئول و بنیانگزار گروه نشریات نظریه پردازی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 30 دقیقه هزینه دوره: رایگان

تهیه شده توسط: گروه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (محتوی  وبینار اخلاق دانشگاه)

محتوی علمی با: دکتر شبنم بزمی، دانشیار گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 40 دقیقه هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: گروه اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (محتوی  وبینار اخلاق دانشگاه)

محتوی علمی با: دکتر شبنم بزمی، دانشیار گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 30 دقیقه هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: گروه تولید محتوی ذره بین 

محتوی علمی با: دکتر فاطمه حیدری

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 120 دقیقه هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: گروه تولید محتوی ذره بین 

محتوی علمی با: دکتر مهرداد فرخی، پژوهشگر حوزه علوم پزشکی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 90 دقیقه هزینه دوره: 100هزار تومان