به مجموعه کارگاه های اخلاق در پژوهش خوش آمدید!

در این طبقه مباحث مرتبط با اخلاق در پژوهش آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آشنایی با قوانین اخلاقی در نشر؛ آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد سوژه های انسانی در مطالعات؛ آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد سوژه های حیوانی در مطالعات؛ آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد نمونه های زیستی در پژوهش؛ سرقت ادبی و شیوه های پیشگیری از آن؛ کپی رایت (حق انتشارو غیره دست می یابید.