در این طبقه مباحث مرتبط با اخلاق در پژوهش آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- آشنایی با قوانین اخلاقی در نشر 

- آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد سوژه های انسانی در مطالعات

- آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد سوژه های حیوانی در مطالعات

- آشنایی با قوانین اخلاقی در کاربرد نمونه های زیستی در پژوهش

- سرقت ادبی و شیوه های پیشگیری از آن

- کپی رایت (حق انتشار)

- و غیره