در این طبقه مهارت های زبانی لازم در خصوص نگارش، مکاتبات و صحبت کردن در مجامع آکادمیک با محوریت پژوهش آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

نحوه نگارش یک نامه الکترونیکی

نحوه نگارش Cover letter

نحوه نگارش رزومه 

نحوه سخنرانی برای ارائه یافته های یک مقاله

نحوه درخواست گرانت پژوهشی از یک منبع خارجی

آداب نگارش مقالات به زبان انگلیسی

و غیره