به مجموعه کارگاه های نرم افزارها و سامانه ها خوش آمدید!

در این طبقه شیوه استفاده از نرم افزارها و سامانه های مرتبط با پژوهش، آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آموزش کار با برنامه Endnote؛ آموزش کار با برنامه Mendeley؛ آموزش سایر برنامه های مدیریت منابع؛ آموزش کار با نرم افزارهای آماری؛ آموزش کار با برنامه های Registry؛ آشنایی با سامانه نوپای وزرات بهداشت و غیره دست یابید.