به مجموعه کارگاه های نرم افزارها و سامانه ها خوش آمدید!

در این طبقه شیوه استفاده از نرم افزارها و سامانه های مرتبط با پژوهش، آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر آموزش کار با برنامه Endnote؛ آموزش کار با برنامه Mendeley؛ آموزش سایر برنامه های مدیریت منابع؛ آموزش کار با نرم افزارهای آماری؛ آموزش کار با برنامه های Registry؛ آشنایی با سامانه نوپای وزرات بهداشت و غیره دست یابید.

تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 5 دقیقه | هزینه دوره: رایگان

این محتوی با کسب اجازه از تولید کنندگان آن جهت افزایش دسترسی آزاد برای مخاطبین منتشر شده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن برای تولیدکنندگان محفوظ می باشد. تهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 3 دقیقه | هزینه دوره: رایگانتهیه شده توسط: دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاوت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر رامین صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ خانم الهه ابراهیمی، دانش آموخته انفورماتیک پزشکی؛ خانم پروانه مدیرامانی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | مدت جلسه: 5 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: صدیقه نشاطی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 22  دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: افسانه تاجبخش ، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 7  دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: زینب فاطمه بقالها، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 14  دقیقه | هزینه دوره: رایگانتهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: افسانه تاجبخش کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 12  دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: منصوره دمیرچی ، دکتری علم سنجی و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 32  دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط:  مرکز آموزش مداوم، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

محتوی علمی با: زینب فرشته اکبری، کارشناس ارشد علم سنجی، کتابخانه دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 23  دقیقه | هزینه دوره: رایگان