در این طبقه شیوه استفاده از نرم افزارها و سامانه های مرتبط با پژوهش، آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر:

- آموزش کار با برنامه Endnote

- آموزش کار با برنامه Mendeley

- آموزش سایر برنامه های مدیریت منابع

- آموزش کار با نرم افزارهای آماری

- آموزش کار با برنامه های Registry

- آشنایی با سامانه نوپای وزرات بهداشت

- و غیره