به مجموعه کارگاه های آموزش انتشار مقاله خوش آمدید!

در این طبقه به صورت گام به گام مراحل انتشار یک مقاله آموزش داده خواهد شد. با سپری کردن کارگاه های موجود در این طبقه قادر خواهید بود تا به مهارت هایی نظیر انتخاب مجله مناسب؛ آماده سازی مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله؛ آماده سازی فایل های ضروری و استاندارد برای ارسال مقاله؛ ارسال مقاله؛ نحوه پاسخ دهی به نظرات داوران و غیره دست یابید.