درس‌های جدید

تهیه شده توسط: دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت تحقیقات و فناوری

محتوی علمی با: دکتر سعید صفری، متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکتدارد (از دفتر مجله اورژانس) | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 60 دقیقه هزینه دوره: 20 هزار تومان

 


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر اکبر سلطانی، متخص غدد و کارشناس ارشد فلسفه

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 45 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر اکبر سلطانی، متخص غدد و کارشناس ارشد فلسفه

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 41 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر اکبر سلطانی، متخص غدد و کارشناس ارشد فلسفه

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 45 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر اکبر سلطانی، متخص غدد و کارشناس ارشد فلسفه

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 42 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر اکبر سلطانی، متخص غدد و کارشناس ارشد فلسفه

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 39 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر علی اکبر حق دوست، اپیدمیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 28 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر شهرام یزدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 50 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر شهرام یزدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 22 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر علیزاده،متخصص پزشکی اجتماعی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 18 دقیقه | هزینه دوره: رایگان


تهیه شده توسط: دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

محتوی علمی با: دکتر سکینه حاج ابراهیمی،اورولوژیست،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گواهی شرکت: ندارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 23 دقیقه | هزینه دوره: رایگاناعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)