درس‌های موجود

تهیه شده توسط: گروه آموزشی ذره بین 

محتوی علمی با: دکتر محمود یوسفی فرد، هیات علمی دانشگاه

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 90 دقیقه


تهیه شده توسط: گروه آموزشی ذره بین 

محتوی علمی با: دکتر محمود یوسفی فرد، هیات علمی دانشگاه

گواهی شرکت: دارد | پیش نیاز: ندارد | تعداد جلسات: 1 جلسه | مدت جلسه: 90 دقیقه